Daffodil samenvatting

Het DAFFODIL project (Dynamic Assessment oF Functioning Oriented at Development and Inclusive Learning) was een Europees Comeniusproject van 2008-11, met partners uit 7 landen (België, Hongarije, Zweden, Roemenië, Portugal, Noorwegen, en de Britse Virgin Islands), o.l.v. de UAntwerpen. Het was gericht op  “assessment (evaluatie) & coaching”: op welke manier beïnvloeden de wijze en de methodes, waarmee kinderen met moeilijkheden geëvalueerd worden (zowel de functionele evaluatie als de leerprestatie-evaluatie), hun deelname aan het onderwijs? Staat dit inclusief leren in de weg, of zijn er manieren die inclusief onderwijs bevorderen?   Er werden guidelines opgesteld; een boek en DVD werden gepubliceerd.

Resultaten – publicaties

Boek met DVD . Lebeer, J., Candeias, A.A., & Grácio, L. (Eds.) (2011), With a different glance. Dynamic Assessment and Functioning of Children Oriented at Development & Inclusive Learning. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. 
Als scholen ‘inclusieve scholen voor iedereen’ moeten worden, zoals vastgelegd in het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap, dan is de manier van testen en begeleiden aan een grondige herziening toe. Dit boek wil enkele alternatieven voorstellen: naast het exploreren van de functionele problemen van een kind, moeten assessmentmethoden ook kijken naar het leerpotentieel, hoe kinderen leren en de leercontext (leerkrachten, ouders). Het doel van de beoordeling moet zijn om een uitdagende educatieve interventie adequaat te plannen en te volgen, zodat het kind maximaal kan worden opgenomen. De bijbehorende dvd bevat voorbeeldvideo’s van dynamic assessment, inclusief onderwijs, counseling voor inclusief onderwijs, evenals artikelen en presentaties. Het boek wil schoolpsychologen en andere professionals die zich met assessment van leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden bezighouden, bewust maken van de noodzaak en de mogelijkheid om met een andere blik naar kinderen te kijken: op een meer inclusiegerichte en ontwikkelingsgerichte manier. Het boek is enkel in het Engels verkrijgbaar via:   https://www.maklu.be/MakluEnGarant/en/BookDetails.aspx?ID=9789044128024
 
Artikelen met richtlijnen voor psychologen en andere mensen in een assessment-rol, hoe het functioneren en het potentieel van kinderen op een contextuele manier te evalueren
1.     Lebeer, J., Van de Veire, H., Denys, A., Van Trimpont, I., Schraepen, B., Partanen, P., Candeias, A., Grácio, M.L., Bohacs, K., Sønnesyn, G.,   Maior, E., Orban R., Szamoskozi, I. & Dawson, L.(2013), Assessment van kinderen en jongeren: noodzaak om de blik te verruimen, Caleidoscoop, Leerlingbegeleiding vandaag en morgen, 25(1), 14-24   download hier
2.     Lebeer, J., Van de Veire, H., Timbremont, B., Denys, A., Van Trimpont, I., Schraepen, B. (2013), Anders kijken naar kinderen: naar een meer dynamische evaluatie van het functioneren van kinderen met een barrière bij leren en participeren.  Deel 1: Daffodil en Handelingsgerichte diagnostiek: richtlijnen voor een kind- en omgevingsgerichte, dynamische, behoeftengestuurde evaluatie van het functioneren van kinderen. Zorgbreed, Tijdschrift voor Integrale Leerzorg, 10 (38): 23-34      download hier
3.     Lebeer, J., Van de Veire, H. & R. Lambert (2013), Anders kijken naar kinderen: naar een meer dynamische evaluatie van het functioneren van kinderen met een barrière bij leren en participeren. Deel 2. Zorg realiseren met behulp van het protocol “Lezen en spellen”. Zorgbreed, Tijdschrift voor Integrale Leerzorg, 10 (39): 27-34   download hier
Article Lebeer, J., Birta-Szekely, N., Demeter, K., Bohács, K., Candeias, A.A., Sønnesyn , G., Partanen, P., Dawson, L. (2011), Re-assessing the Current Assessment Practice of  Children with Special Education Needs, School Psychology International, 33 (1), 69-92. DOI 10.1177/0143034311409975. Dit artikel beschrijft een behoeftenonderzoek naar de huidige testpraktijken in Europa met betrekking tot kinderen met leermoeilijkheden / handicaps. Gestandaardiseerde genormeerde tests, die functionele prestaties van een kind beoordelen, vormen de overgrote meerderheid. Het artikel geeft een gefundeerde kritiek waarom deze beoordelingspraktijk de realisatie van inclusief onderwijs tegenwerkt. Download hier de volledige Engelstalige tekst
Een speciaal nummer “Psychological and Educational Aspects of Inclusion” (Transylvanian Journal of Psychology 2013) bevat alles wat je ooit wilde weten over inclusief onderwijs …Nieuwe inzichten in hersenen-genen interactie – Twintig wetenschappelijke evidentie-gebaseerde strategieën voor inclusief leren (David Mitchell) – Teaching thinking (D.Howie)- Conceptualisering van inclusieve pedagogieën (S.Keiron) – Inclusie en cognitie met dove lerenden (D.Martin) – Inclusief rekenonderwijs (A.Desoete) – Maatschappelijke vooroordelen (K. Demeter) – Leren van elkaar – Dynamisch en ecologisch evalueren (J.Lebeer e.a.) – Implementatie van ICF in Portugal (Saragoça) – Een andere leraar worden (I.Vandeputte)- Een kleuterschoolassistent-cursus voor mensen met leerstoornissen (M.Hemelsoet) – Tijdelijke momenten in inclusief onderwijs – Cognitieve mediatie in het Feuerstein Centrum van Cluj-Napoca, een “sociaal-ecologisch-cognitief” laboratorium. Download here a full text in pdf

Waarom het Daffodil-project nodig is

Ondanks internationale ontwikkelingen in de richting van inclusie (VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap 2006), worden in de praktijk veel kinderen naar buitengewoon onderwijs verwezen vanwege moeilijkheden om het schoolsysteem te volgen, een beperking en/of functionele problemen. Beoordelingssystemen zijn verouderd: ze zijn te statisch, ze wijzen het kind met de vinger. Ze zijn ook te veel op tekortkomingen gericht. Testverslagen zijn zelden geschikt voor inclusief onderwijs, omdat ze niet naar het potentieel van een kind kijken, ze geven een pathologisch etiket, en ze geven geen advies aan leerkrachten hoe ze een kind kunnen betrekken dat de neiging heeft om uit te vallen. Het maakt een heel verschil of je een Individueel Aangepast Plan maakt op basis van een stoornis-etiket, dan wel op basis van een leerpotentieel-evaluatie. De OESO erkent een Europees probleem met kinderen die onderpresteren in het onderwijs. Speciale leerbehoeften nemen toe. Met name kinderen uit etnische minderheden of sociaaleconomisch minder gunstige omstandigheden lopen het risico op uitval. Het DAFFODIL-project richtte zich op assessment & coaching: het op een dynamische manier beoordelen van het functioneren van het kind, kijken naar het potentieel, terwijl tegelijkertijd de schoolcontext wordt bekeken en gecoacht om alle kinderen op te vangen en te onderwijzen, ook degenen met moeilijkheden. Het DAFFODIL-project wil een verbinding maken tussen drie belangrijke evaluatiesystemen – die elk werken vanuit hun eigen referentiekader – die zich bezighouden met het kind met een beperking: de ‘medische wereld’, het schoolsysteem en de centra leerlingbegeleiding

Doelstellingen

Een model ontwikkelen en uitproberen van een functionele, dynamisch-interactieve en contextuele evaluatie en coaching, zowel van kinderen die barrières ervaren tegen het leren, als van hun omgeving (scholen, gezinnen).  Zulke vorm van assessment & coaching zou moeten leiden tot een meer adequaat, individueel aangepast onderwijsplan (IAP) dat kan worden gebruikt om de ontwikkeling te stimuleren en om inclusief onderwijs te faciliteren. DAFFODIL wil ook een coaching-systeem opzetten “van assessment tot praktijk”, waarbij zowel het kind als zijn context centraal staan bij de interventie

Partners

België BE   Universiteit Antwerpen, Project Learning Enhancement & Inclusion, Faculty of Medicine & Health Sciences, Disability Studies, c/o Prof. dr. (emer) Jo Lebeer  

Hongarije HU  University of Szeged , Dept. of Education, Prof. Dr. Beno Csapo & Krisztina Bohac

Zweden SE   PPS Elevhälsen, Ostersund, Solveig Westerlund & Vivianne Mattsson & Skolutveklarna, Ostersund, Petri Partanen

Portugal PT  University of Évora, Dept Psychology,  Prof. Dr. Adelinda Araujo Candeias

Roemenië RO  Babes Bolyai University, Dept. of Psychology, Prof. Dr. I. Szamoskozi, Noemi Szekely, Matyas Negulescu, Karmen Demeter

Noorwegen  NO Institute for Applied Pedagogy & Pedverket, Voss, Gunvor Sønnesyn, Andreas Hansen & Morten Hem

British Virgin Islands BVI Ministry of Education, Dept. of Special Needs services, Lorna Dawson

Associate partners

  1. IT: Università Bicocca, Scienze della Formazione  . Roberta Garbo
  2. BE: Plantijn Hogeschool, Centre for Inclusion & Enablement INCENA, Beno Schraepen
  3. PT: Universade Tecnica de Lisboa, Vitor Cruz
  4. DK: Videncenter for Rådgivning & Specialpædagogik Marianne Katborg

Dislaimer

Het Daffodil-project werd van 2008-2011 financieel ondersteund door de Europese Commissie in het kader van het Comenius Programma Life-Long Learning Contract nummer 142084-2008-LLP-BE-COMENIUS-CMP. De Commissie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud. Enkel de auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud