Distinc Project Samenvatting

Het project DISTINC (Developing Inservice training for Inclusive Education, Developing In-service Training for Inclusive Classroom Practices) liep van 2010-2013 binnen het EU Comenius Programma , geleid door de Bogagici Universiteit van Istanbul. Samen met zes partners uit vijf landen (Turkije, Polen, België, Portugal en het Verenigd Koninkrijk) hebben we een in-service programma ontwikkeld, voor leerkrachten van het basisonderwijs, om hun vaardigheden en kennis over inclusieve klaspraktijken te verbeteren, vooral voor kinderen die leer- en participatiebarrières tegenkomen. De lerarengids met DVD is verkrijgbaar in het Engels, Nederlands, Turks, Pools en Portugees.

Projectresultaten

Lerarengids Differentiëren in de klas
Dit A4 boek is bedoeld voor lerarenopleiders en leerkrachten van de basisschool. Het heeft, naast suggesties voor algemene binnen-klas en binnen-school differentiatie, ook een bijzondere aandacht voor het proces van aanvankelijk leren lezen, begrijpend lezen, en het managen van uitdagend of moeilijk verstaanbaar gedrag. Het uiteindelijke doel is om de kansen van alle kinderen, in het bijzonder van kinderen met leerproblemen en/of uitdagend gedrag, te verhogen om hun schools-,  sociaal- , emotioneel en fysiek potentieel, samen met hun klasgenoten, te kunnen ontplooien. Deze handleiding is beschikbaar in het Nederlands, Turks, Engels, Pools en Portugees.  Ze bestaat uit korte theoretische achtergrondteksten en een verzameling van “werksets” of “toolboxen”, met een korte beschrijving van  een selectie van evidence-based strategieën en methoden. Op de bijpassende DVD staan talrijke presentaties en meer teksten (de meeste in het Engels). Zowel handleiding als de  inhoud van de DVD zijn nu enkel online beschikbaar. Download hier de Lerarengids in het Nederlands. Download here the Teachers’ Guide in EnglishPolskaTurkishPortugues
InhoudModule 1 Inclusie in het onderwijs, basisbegrippen – Module 2 Inclusieve klaspraktijken – Module 3 Uitdagend gedrag: wat weten we? Wat kunnen we leren? – Module 4 Preventie en begeleiding van moeilijkheden bij beginnende geletterdheid en aanvankelijk lezen – Module 5 Begrijpend lezen
Toolbox 1 Algemene kenmerken van inclusief onderwijs : 15 presentaties (in het Engels): Right to Education – Reasonable accommodation – Right to Education Children with Disab – GoldenRules – Contextualizing – Inclusive paradigm – Brain & Learning –Labeling – Index for Inclusion – Stigma – Beyond Labeling – How avoiding grade retention – Inclusion dilemma’s – Broader School
Toolbox 2 Inclusieve klaspraktijken (in het Engels): Removing barriers – All smart brainstorm – Japanese hat – Multiple Intelligences – Learning Styles – Differentiating materials according cognitive map – Mediation in inclusion – structured Lesson Planning – Sticordi measures – Peer mediation1 – Peer Mediation2 – Co-teaching – Bruner
Toolbox 3 My behaviour, your behaviour – Patterns – Understanding challenging behaviour – Probable causes – Teachers’ roles – Perspectives – positive classrooms – positive peer relations – positive teacher-student relationships – good routines – respond to rule violation – cognitive-behavioural intervention with Feuerstein-Basic  – tips & tricks – carroussel of challenging behaviours
Toolbox 4 Reading theory – Overcoming difficulties in early reading and fluency – PASS-based reading enhancing programme – School-wide reading enhancement
Toolbox 5  Leesstrategieën Begrijpend Lezen

Doelen

  • De specifieke huidige behoeften, kennis, vaardigheden, attitudes en percepties in kaart brengen van basisschoolleerkrachten, die te maken hebben met een waaier van kinderen met verschillende behoeften, inclusief kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
  • Leerkrachten bewuster maken en hun bekwaamheid verhogen om effectief om te gaan met een waaier van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in hun klas, in het bijzonder kinderen met bijzondere gedragsproblemen, leermoeilijkheden, i.h.b. leeszwakte.
  • Ertoe bijdragen dat leerkrachten een goed begrip krijgen van wat inclusief onderwijs eigenlijk is, zodat ze dit in de praktijk brengen en hun handelingsbekwaamheid verbeteren
  • Het uiteindelijk doel is de schoolse, sociale en zelf-regulerende vaardigheden verbeteren van kinderen met een risico op school-falen, ten gevolge van leermoeilijkheden of gedragsproblemen, zodat ze minder kans maken om uit de boot te vallen of naar bijzonder onderwijs te worden verwezen.
  • Europese samenwerking en wederzijds begrip promoten, in de lerarenopleidingen, voor wat betreft training in inclusief onderwijs d.m.v. uitwisseling van ervaringen
  • Om dit te bereiken werden een aantal nascholingsmodules ontwikkeld, die in eerste instantie aan 25 leerkrachten werden aangeboden, die op hun beurt hun collega’s hierin verder zouden trainen
  • Daarna werden de modules aan een wijdere kring aangeboden

Waarom dit Distinc Project?

De afgelopen decennia heeft er een wereldwijde beweging plaatsgevonden op weg naar inclusief onderwijs. Het doel ervan is om gelijke onderwijskansen te kunnen geven aan alle kinderen, om hun schools, emotioneel, sociaal en fysisch potentieel te ontwikkelen. Vele landen hebben hun wetten aangepast om het onderwijs inclusiever te maken voor kinderen met leer- of gedragsmoeilijkheden. De praktijk loopt erg achter op de beleidsintenties. Leerkrachten hebben moeite om te gaan met soms wijd uiteenlopende diversiteit van behoeften en prestatieniveaus. Een grote groep kinderen die “barrières tegen leren” ervaren, heeft een “onzichtbare” beperking: ze hebben (soms niet-erkende) leerstoornissen, gedragsmoeilijkheden, of moeilijkheden met aandacht en concentratie. Ze vallen uit de onderwijsboot of hebben ondermaatse leerprestaties. Een grote groep komt van ongunstige socio-economische situaties. Vaak krijgen ze geen of onvoldoende ondersteuning. Leerkrachten hebben onvoldoende opleiding en vaardigheden om hier adequaat mee om te gaan. Om deze reden profiteren vele van deze kinderen te weinig van het normale onderwijsaanbod. Bijgevolg is het van cruciaal belang dat leerkrachten worden (na)geschoold in de meest effectieve methoden en strategieën voor inclusieve onderwijspraktijken

Partners

TRBULLC – Boğaziçi University Lifelong Learning Centre www.buyem.boun.edu.tr maakt deel uit van de Boğaziçi University (www.boun.deu.tr), de grootste publieke universiteit van Turkije
TRIL MEM – Directoraat Onderwijs van de Provincie Istanbul. http://istanbul.meb.gov.tr. Het is de grootste onderwijsadministratie  van de Turkse overheid en heeft 2600 scholen onder haar bevoegdheid, waarvan  1800 lagere scholen
PLSWSPIZ –Management Academie, Łodz www.swspiz.p
BEUniversiteit Antwerpen, Project Leer- en inclusiebevordering van de Vakgroep Eerstelijns- en & Interdisciplinaire Zorg in de Faculteit Geneeskunde & Gezondheidswetenschappen
BE

Voor het DISTINC project werkte de UAntwerpen samen met het INCENA Project (Inclusion & Enablement) van de Plantijnhogeschool (Nu Artesis-Plantijnhogeschool); het Departement Lerarenopleiding van de Karel De Grotehogeschool; het Departement Lerarenopleiding van Artesis-Plantijnhogeschool;de Ba-na-ba Buitengewoon Onderwijs, Zorgverbreding & Remediërend Leren van de Arteveldehogeschool Gent
UKNPPS – Noel Park Primary School http://www.noelparkprimary.net (partner tot juni 2012): een lagere school met  565 leerlingen van 3 tot 11 jaar. De kinderen komen uit 42 taal- en religieuze groepen, in een stadsdeel met grote socio-economische deprivatie. De school werd gelauwerd omwille van het opzetten van een systeem van Zorg, Begeleiding & Community Cohesion.  Ze heeft meer dan 190 kinderen met een beperking (SEN special Educational Needs) geregistreerd, variërend van leermoeilijkheden, dyslexie, taal- en sociale communicatieproblemen, emotionele & gedragsproblemen, autisme en ADHD.  De regering van Cameron maakte van deze en andere gelijkaardige scholen echter “academies” zodat ze uit de PISA statistieken zouden vallen om de Britse schoolresultaten te kunnen oppoetsen
PTUniversiteit Evora, Onderzoekscentrum in Onderwijs & Psychologie (CIEP). De Universiteit van Évora, organiseert een onderwijsopleiding voor alle types en graden, alsook voor onderwijspsychologen, voor heel Portugal. Het heeft partnerschappen met Brazilië, Angola, Kaap-Verdische Eilanden & Mozambique. Het heeft een sterke traditie in lerarenopleiding, nascholing en masters in onderwijskunde en psychologie. Psychopedagogische evaluatie en evaluatie van speciale onderwijsbehoeften, in een socio-cognitief perspectief, vormt één van de belangrijkste onderzoeksgebieden. Het CIEP-UE is ook verbonden met internationale initiatieven zoals het IRIS-, TISSNTE & Daffodil Comenius Projecten

Disclaimer

Dit project kreeg van 2010-2013 financiële steun van de Europese Commissie binnen het Levenslang Leren Programma. Contractnr. 510072-LLP-1-2010-1-TR-COMENIUS-CMP. De inhoud van deze publicatie behoort tot de volledige verantwoordelijkheid van de redactie en de uitgever en de Europese Commissie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor welk gebruik dan ook van de informatie die hierin wordt weergegeven