Inclues Project

INCLUES (Sleutels tot  INclusief  Onderwijs en Cognitieve Leerbevordering) (2003-6) was een Europees Netwerk project (BE, IT, ES, UK, RO, NO, LV, CZ) o.l.v. de UAntwerpen, om Inclusief Onderwijs te bevorderen samen met een cognitief gericht onderwijs, dat gericht is op het bevorderen van leerprocessen en leren hoe te leren. Het bracht o.m. een nog steeds actueel boek en DVD voort, een internationale cursus en twee speciale edities van een academisch tijdschrift voor psychologie.

Resultaten – publicaties

Alle projectresultaten werden samengebracht in een boek met DVD, “In-clues. Clues to inclusive and cognitive education”, uitgegeven in 2006 bij de Garant in Antwerpen/Apeldoorn. De DVD bevat interviews met experten, leerkrachten, kinderen & ouders;  films met voorbeelden van inclusief onderwijs in verschillende landen die nog steeds actueel zijn + alle artikelen en presentaties op conferenties.  Meer info en bestellen via www.maklu.be .
Een special issue ( Engelstalig) van het wetenschappelijke tijdschrift “Transylvanian Journal of psychology” – uitgegeven door de Inclues-partner van de Babes-Bolyai Universiteit, over het onderwerp dynamische evaluatie van leervermogen. Met bijdragen van Reuven & Rafi Feuerstein, Lou Falik, Carol Lidz, Jo Lebeer, Roberta Garbo, Lucia de Anna, Ruth Deutsch, Vera Pokorna en Zenija Berzina. Download hier het volledige speciaal nummer.
Naar aanleiding van een internationale conferentie in Praag (2005) publiceerde de Inclues-partner Babes-Bolyai Universiteit een Special Issue van het tijdschrift “Transylvanian Journal of Psychology” over Inclusive and Cognitive Education. Het eerste deel “Part 1: General Papers, Rationale, models of praxis and theory, research”, bevat bijdragen van o.m. Reuven Feuerstein, Peetjie Engels, Jo Lebeer, Stanislav Stech, Sue Robson, Lou Falik, Alex kozulin, Peder Haug, Dario Ianes en Vera Pokorná. Download hier part 1 van het volledige speciaal nummer.
Download hier Part 2 van het Special Issue Inclusive and Cognitive Education “Behaviour, Implementation, Assessment & activation, Mathematics, Parents” met bijdragen over cognitive processes (G.Sonnesyn); inclusive education of teenagers with Down Syndrome (Sue Buckley); Index for Inclusion (Mark Vaughn); School transformation towards inclusive school (Vanda Hájková); Nyborg’s Concept Teaching (A.Hansen); Dynamic assessment in severe langage disorder (F.Gonzales e.a.); Mathematics for everyone (N. Engels); Rigorous mathematical thinking (J. Kinard); Mental structures (M.Henry); mathematic education (M.Ben Hur); concept building in 3D geometry (D.Jirotková); Classification (J.Kratochvilová); consultative counselling (Katborg & Clasen); parent-child interaction & self-regulaton (D.Pasternak); parent involvement in inclusion (E.Krastina e.a.); parent training in cognitive activation 0-6 (M.Stará)
Lijst van criteria om inclusief onderwijs te evalueren in relatie met leerbevorderend onderwijs (Index voor Inclusie, Nederlandse vertaling, uitgave Garant). Deze gids van Tony Booth & Mel Ainscow is toonaangevend voor inclusief onderwijs. Zowel de theoretische uitgangspunten als de praktische realisatie van inclusief onderwijs worden stapsgewijs uitgelegd: inclusieve cultuur, inclusief beleid en inclusieve praktijk. Het is een procesboek dat de school begeleidt op de weg naar inclusief onderwijs

Doelstellingen

Dit project wil een netwerk creëren van beroepsmensen in het onderwijs en ouders, die werken naar de realisatie van inclusief en cognitief onderwijs. Inclusief onderwijs definiëren we als onderwijs voor iedereen samen, hoe verschillend de leerlingen ook zijn. In Inclusief Onderwijs leren kinderen die moeilijker leren ( wat ook de oorzaak ervan zij, sociaal of door een handicap) samen met “vlugger lerende” kinderen. Inclusief onderwijs past zich aan aan de individuele behoeften van alle kinderen, ongeacht de aard van moeilijkheden, de speciale behoeften of de niveaus. Kinderen met een handicap hebben recht op “redelijke aanpassingen” zodat ze mee school kunnen lopen met andere. Met   Cognitief Onderwijs bedoelen we het activeren van de basis cognitieve vaardigheden van een kind (dat het nodig heeft in het leren van schoolse, sociale, motorische, artistieke en emotionele vaardigheden) en zo beter te leren hoe te leren.  De naam IN-CLUES alludeert op het Engelse “clues”, d.w.z. de sleutels van het leren.

1.   Transformeren van attitudes en leerstijlen bij leerkrachten. De bedoeling is om leerkrachten ( en anderen in een educatieve of evaluerende rol) bewuster te maken van de verborgen leermogelijkheden van kinderen die “risico lopen” op lage scholing of exclusie. Dat leerkrachten de capaciteit hebben om betere leerervaringen mogelijk te maken en vaardigheden te verwerven en zo minder leerlingen uit te sluiten 

2.   Cognitief onderwijs bevorderen als een instrument tot inclusief onderwijs. Cognitief onderwijs is niet gericht op alleen kennisverwerving: het ontwikkelt basisvoorwaarden voor het denken. Deze dienen als “mentale werktuigen” om te leren hoe te leren en uiteindelijk zelfstandiger te leren. Leerkrachten vormen om op een leer-procesgerichte manier te onderwijzen, om te differentiëren qua inhoud, evaluatie en niveau van complexiteit, naar gelang de eigenheid van de leerling, zodat iedere leerling een succeservaring in leren kan bekomen.

3.   Transformatie van school systemen, curricula en lerarenopleiding, naar een inclusief en meer leerbevorderend cognitief onderwijs.

4.   Nieuwe didactische benaderingen bevorderen die met verschillende leerstijlen  rekening houden

5.   Een andere manier van evaluatie bevorderen: meer dynamisch, meer gericht op leerprocessen, zowel van de leerstof als de evaluaties door de schoolbegeledingsdiensten i.p.v de gebruikelijke standaarden

Partners

België

Universiteit Antwerpen, Project Leer- en inclusiebevordering. Contactpersoon: Jo Lebeer
Artesis Hogeschool  (Nu Artesis-Plantijn Hogeschool), Department BLS ( Bedrijfskunde, Lerarenopleiding & Sociaal Werk). Sonia Depauw

Spanje

F.E.R.E. Madrid Spaanse Federatie van Christelijke Scholen, Department Pedagogische innovatie. Contactpersoon: Lorenzo Tebar

Italië

Università Bicocca di Milano, Dep. of Special Needs Education. Contactpersoon: Roberta Garbo

Istituto Universitario delle Scienze Motorie IUSM, Rome. Contactpersoon: Lucia de Anna

United Kingdom

Centre for Studies on Inclusive Education, Bristol. Contactpersoon Mark Vaughan

Noorwegen

Institutt for Anvendt Pedagogikk INAP, Voss. Contactpersoon: Gunvor Sonnesyn

Sörlandet kompetansesenter- SKS, Kristiansand.. Contact persoon: Jarl Formo

Tsjechische Republiek

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Letland

IZGLITIBAS INICIATIVU CENTRS (Centre for Educational Initiatives) Jekabpils

Romania

Babes-Bolyai University  Cluj-Napoca- Faculty of Psychology and Educational Sciences, Department of Psychology – Hungarian Line of Study.

Disclaimer

Het INCLUES project kreeg van 2003-2006 financiële steun van de Europese Commissie Actie Comenius 107855-CP-1-2003-1-BE-COMENIUS-C3. De Commissie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van dit project.